top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: "ÁSZF")

Érvényes 2020. május 15-től visszavonásig


1. A fusselastic.hu weboldalak üzemeltetőjének és az e.b. fußelastic termék forgalmazójának neve, címe, cégadatai, elérhetőségei:
Az üzemeltető és forgalmazó neve: Szép Attila Ödön e.v.
Székhelye és központi ügyintézésének helye: 1024 Budapest, Retek utca 33-35.
Nyilvántartási száma: 51042439
Adószám: 67981151-1-33
Internet elérhetősége: www.fusselastic.hu
E-mail elérhetősége: info@fusselastic.hu
Telefonos (ügyfélszolgálati) elérhetősége: +36 20 476 1818
Képviselő: Szép Attila

2. Értelmező rendelkezések:
Forgalmazó: Szép Attila Ödön e.v.
Megrendelő: az a cselekvőképes magánszemély, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb jogképes szervezet, akivel a Forgalmazó szerződést köt.
Felek: a Forgalmazó és Megrendelő(k) együtt
Termék: a Forgalmazó által forgalmazott kíváló minőségű, nemesacélból, egyedileg készített, kényelmi, háromponton alátámasztott e.b fusselastic talpbetét.
Szerződés: a Forgalmazó és a Megrendelő között az ÁSZF 3. pontjában meghatározott termékek adásvétele tárgyában létrejött szerződés
Fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 2.§ a) pontjában meghatározott személy

3. A Forgalmazó által értékesített termékek meghatározása
A Forgalmazó különösen, de nem kizárólagosan német minőségű, nemesacélból, egyedi minta alapján készített talpbetét értékesítésével foglalkozik. A forgalmazó fenntartja a jogot arra, hogy az egyes termékek anyagát, megjelenését előzetes bejelentés, és külön értesítés nélkül módosítsa, megváltoztassa, egyes termékek forgalmazását megszüntesse.

4. A megrendelés módja, a megrendeléshez szükséges megrendelői adatok
A megrendelés történhet a Forgalmazónál személyesen illetve a Forgalmazó hivatalos viszonteladóin keresztül, e-mailben, faxon, írásban, vagy telefonon. A Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a telefonon leadott megrendeléseket külön feltételekhez kösse. A szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Megrendelő a személyének azonosításához szükséges adatait a Forgalmazó rendelkezésére bocsássa: A szükséges adatok természetes személy Megrendelő estén a következők: neve, lakóhelye, szállítási cím (ha lakóhelyétől eltér), e-mail címe, telefonszáma. A szükséges adatok nem természetes személy Megrendelő esetén a következők: neve (cégneve), székhelye, szállítási cím (ha székhelyétől eltér), adószáma (külföldi székhelyű cég, vagy külföldi szállítási cím esetén: közösségi adószám), képviselő (kapcsolattartó) neve, képviselő (kapcsolattartó) e-mail címe, képviselő (kapcsolattartó) telefonszáma. A Megrendelő köteles fenti adatait, valamint a rendelt termékek megnevezését, körülírását, mennyiségét pontosan megadni. A hibás, téves, pontatlan adatok miatti késedelemért, illetve a teljesítés hibás, téves, pontatlan adatok miatti lehetetlenülésért a Forgalmazó felelősségét kizárja.

5. A szerződés megkötése
A Megrendelő a Termék Forgalmazótól történő megrendelésével kijelenti, hogy a Megrendelő Általános Szerződési Feltételeit megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Megrendelő megrendelését a 4. pontban foglaltak szerint teszi meg, melyet Forgalmazó a megrendelés visszaigazolásával fogad el.

6. A Termékek vásárlásának, szolgáltatások igénybevételének feltételei, korlátai
A Forgalmazó fenntartja magának a jogot arra, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli központi ügyintési hellyel, illetve egyes Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban székhellyel rendelkező, vagy ilyen helyre teljesítést kérő (szállítási címet megadó) magánszeméllyel, jogi személlyel vagy egyéb szervezettel a szerződéskötést megtagadja, vagy azt különleges feltételekhez kösse. A Forgalmazó 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött természetes személlyel nem köt szerződést. A Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a magas minőség színvonalának megőrzése céljából vagy a műszaki, informatikai, gazdasági, pénzügyi fejlődésre tekintettel termékei eladásának vagy szolgáltatásai igénybevételének feltételeit módosítsa, a termékvásárlást, teljesítést vagy szolgáltatás igénybevételét korlátozza, azokat felfüggessze vagy szüneteltesse.

7. A forgalmazott termékek ára, fizetési feltételek
A Forgalmazó által forgalmazott termékek megnevezését, leírását, a teljesítés módját, az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a termékek árát a Forgalmazó weboldalán és egyéb szokásos módokon teszi közzé. A weboldalon a vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét, fuvar- vagy postaköltésget. A Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy árait, díjait, fizetési feltételeit előzetes bejelentés vagy értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy a módosítás - eltérő rendelkezés hiányában - a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az esetleges módosítás a már megrendelt termékek vételárát a Megrendelőre kedvezőtlenül nem befolyásolja. Forgalmazó termékeinek közzétett árára vonatkozóan a tévedés jogát fenntartja. Amennyiben a Forgalmazó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldalára, - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra -, akkor a Forgalmazó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. A Megrendelő a termékek vételárát előre, - elektronikus úton vagy postán megküldött - előleg-számla (pro-forma számla) kézhezvételét követően köteles megfizetni. A Forgalmazó a Megrendelő által rendelt termékek teljes vételárának kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja, továbbá a teljes vételár megfizetéséig a termékek szállítását nem köteles megkezdeni. A Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a Magyar Köztársaság polgári Törvénykönyvében meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítson fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra abban az esetben, ha a Megrendelő a megállapodásban (megrendelésben, visszaigazolásban) vagy számlán feltüntetett fizetési határidőt elmulasztja. Forgalmazó a Megrendelő nyolc napot meghaladó fizetési késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni, a már kiszállított Termékeket a Megrendelőtől visszaszállítani, vagy a már kiszállított Termékek Megrendelő által történő visszaszállítását követelni.

8. Jótállás (garancia)
A Forgalmazó felelősséget vállal az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártáshiba mentességéért, valamint a hozzájuk tartozó, termékismertetőben foglalt használati tulajdonságaik meglétéért. A Forgalmazó - a felek között létrejött eltérő megállapodás hiányában - az általa forgalmazott termékek minőségéért a termék átadásától számított 5 éves jótállást (garanciát) vállal. A garancia kizárólag a nemesacél részre vonatkozik! A Forgalmazó a minőségi kifogás előzetes elbírálásának jogát az általa forgalmazott termékekre fenntartja. A Forgalmazónak nem áll fenn jótállási vagy egyéb felelőssége abban az esetben, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használták, azt bármilyen módon átalakították, megváltoztatták, módosították, vagy olyan extrém fizikai vagy kémiai hatásoknak tették ki, amely hatásokkal szembeni ellenálló-képesség nyilvánvalóan nem várható el az adott terméktől.
Forgalmazó ezen pontban foglalt jótállása nem érinti a Megrendelő jogszabályból eredő jogait.

9. Felelősség korlátozása
Forgalmazó nem felel az olyan kárért, amelyet előre nem látható és el nem hárítható esemény (vis maior) okozott. Forgalmazó csak a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő vétkes károkozásáért tartozik felelősséggel. Forgalmazó kártérítési felelőssége a tényleges károkra korlátozódik és nem haladhatja meg a termék ténylegesen megfizetett számla szerinti értékét.
A Forgalmazó nem vállal felelősséget azokért a vagyoni vagy nem vagyoni károk, illetve elmaradt hasznok megtérítéséért, amelyek weboldalaival kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal-, adatátviteli vagy rendszerhibából, honlapja, szervere, elektronikus levelezése, elektronikus úton tárolt dokumentumai által hordozott vírusokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek. A Forgalmazó nem vállal felelősséget azokért a vagyoni vagy nem vagyoni károkért, illetve elmaradt hasznok megtérítéséért, amelyek az általa szolgáltatott, hozzáférhetővé tett vagy közvetített dokumentumok, információk és adatok hibája - beleértve azok pontatlanságát, időszerűtlenségét, jogszerűtlenségét, hiányosságát - miatt keletkeztek. A Forgalmazó kártérítési felelőssége egyéb esetekben is legfeljebb a Termék Megrendelő által ténylegesen megfizetett árának összegéig (mértékéig) terjed. Bár a Forgalmazó mindent megtesz a szünetmentes teljesítés (szolgáltatás) biztosítása érdekében, azonban teljesítése (szolgáltatása) a folyamatos elérhetőség garantálása nélkül működik.

10. Adatvédelmi rendelkezések
A Forgalmazó jogosult az ÁSZF 4. pontjában meghatározott, valamint a Megrendelő által önkéntesen szolgáltatott egyéb adatainak nyilvántartására és kezelésére A Forgalmazó az általa nyilvántartott és kezelt fenti adatokat csak a szerződések teljesítése, a követeléseinek érvényesítése, üzleti ajánlatok kidolgozása, saját piackutatási tevékenység ellátása, saját elektronikus címtár létrehozatala és működtetése, valamint jogszabályban rögzített kötelezettségeinek teljesítése céljából, jogszabályban meghatározott ideig használhatja fel. Az adatkezelés jogcíme részben a számvitelről szóló törvény rendelkezésein, részben a Megrendelő önkéntes hozzájárulásán alapul. Ha a Megrendelő a Forgalmazó részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít vagy az elektronikus levélcímét a Forgalmazóval közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Forgalmazó számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, - beleértve az üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő adatot, információt is, - a részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön. Az elektronikus levelező rendszeren a megadott címre küldött anyagokat, illetve információt - erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában - nem küldi el a Forgalmazó a Megrendelő részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. A Forgalmazó nem felel az elektronikus úton (e-mail-en) történő hibás kézbesítésből eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is. A Forgalmazó az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél írásban tiltakozik vagy azt bármilyen módon írásban kifogásolja a Forgalmazónál.

11. A teljesítés megszakítása vagy korlátozása
A Forgalmazó jogosult előzetes bejelentés vagy külön értesítés nélkül a szükséges időtartamra megszakítani vagy korlátozni termékeinek kiszállítását vagy szolgáltatásának teljesítését az alábbi okok esetén: 
a) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; 
b) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok vagy hatóságok által előírt esetekben és módon; 
c) a Forgalmazó érdekkörébe tartozó ok miatt (szervezési, műszaki, technikai, informatikai vagy üzemeltetési okok, kapacitáshiány, karbantartás, javítások, újraszervezés, stb.); 
d) amennyiben a Megrendelő díjfizetési (előlegfizetési, kamatfizetési, biztosítékadási) vagy egyéb lényeges szerződési kötelezettségének határidőben felszólítás ellenére sem tesz eleget; 
e) a termékrendelés, szolgáltatás Megrendelő vagy harmadik személyek általi visszaélés-szerű igénybevétele vagy ennek gyanúja esetén, mégpedig annak elhárításáig vagy a megfelelő műszaki intézkedések elvégzéséig, amelyek megakadályozzák a visszaélést.

12. A szerződéses jogok és kötelezettségek átruházása
A Forgalmazó jogosult a szerződésből adódó egyes jogainak vagy kötelezettségének, vagy akár a teljes szerződésnek harmadik személyre történő átruházására (a továbbiakban: "szerződéses átruházás"). A Forgalmazó e-mail-ben a Megrendelő e-mail címére küldve köteles bejelenteni a szerződéses átruházás megvalósulását. A szerződéses átruházás hatálya a fentiekben említett e-mail értesítés Megrendelő részére történő megküldését (hozzáférhetővé tételét) követő 8 (nyolc) nap elteltével lép hatályba, ha a Megrendelő ezen határidő alatt nem utasítja el kifejezetten írásban azt.

13. Az ÁSZF módosítása
A Forgalmazó bármikor jogosult az általános szerződési feltételek és mellékleteinek módosítására. A módosításokról a Forgalmazó internetes oldalán keresztül megfelelő időben értesíti a Megrendelőt.

14. Alkalmazandó jog, joghatóság, teljesítés helye, nyelvi változatok
A szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek az egymás között esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés, tárgyalásos úton, egyeztetéssel, ésszerű rövid időn belül, jóhiszeműen eljárva kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Forgalmazó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. A szolgáltatás teljesítési helye és a kifizetések helye egyaránt a Forgalmazó székhelye. Amennyiben jelen általános szerződési feltételek több nyelven is elérhetőek, és az egyes nyelvi változatok között értelmi vagy értelmezési különbségek adódnának, úgy az irányadó és kizárólagosan alkalmazandó változat a magyar nyelvű változat.

15. Szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak
A Forgalmazó weboldalainak tartalma és struktúrája szerzői jogvédelem alá esik. A Forgalmazó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit (adatokat, szöveget, képeket, grafikákat) bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A weboldalon található logók, elnevezések, márkanevek védett és nemzetközileg bejegyzett védjegyek. A Megrendelő azokat csak védjegyjogosult előzetes írásbeli engedélyével, a védjegyek jó hírnevét tiszteletben tartó módon használhatja. Azok jogosulatlan, vagy nem rendeletésszerű használata büntetőjogi és kártérítési felelősséget alapoz meg. A Forgalmazó által forgalmazott termékek nemzetközi szabadalmi oltalom alatt állnak. A termékek bármilyen jogosulatlan reprodukálása, másolása, átdolgozása büntetőjogi és kártérítési felelősséget alapoz meg.

16. Fogyasztói jogokra vonatkozó rendelkezések
Amennyiben a Megrendelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) pontjában meghatározott Fogyasztó (azaz önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje), úgy a felek jogviszonyára jelen Általános Szerződési Feltételeket az 1. számú mellékletben foglalt rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

(a Fogyasztó és a Forgalmazó között a Forgalmazó által működtetett távértékesítési rendszer keretében kizárólag távközlő eszköz alkalmazásával létrejött szerződések - ún. távollevők közötti szerződések - különös feltételeiről)
I. Az Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletének hatálya
Az Általános Szerződési Feltételek jelen 1. számú mellékletének hatálya kizárólag arra a szerződésre terjed ki, amelyet Fogyasztó és a Forgalmazó köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a Forgalmazó által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a Forgalmazó kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés) (a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1.§. (1) bekezdése).

II. Értelmező rendelkezések
Fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 2.§ a) pontjában meghatározott személy, azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

III. Forgalmazó ajánlati kötöttsége
Fogyasztói megrendelés esetében amennyiben az Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában foglalt megrendelés-visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 4 munkanapon belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Forgalmazó ajánlati kötöttsége, illetve a Fogyasztó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

IV. A fogyasztó elállási joga, az elállás módja, jogkövetkezményei
A Fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az eredeti számlával együtt visszajuttatnia Forgalmazó címére. A Forgalmazó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) Termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a Fogyasztó számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Fogyasztónak kell saját költségén gondoskodnia. A Forgalmazó követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Forgalmazó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a visszaküldött Termék megfelel a fenti feltételeknek, a vételárat a Termék Forgalmazó általi átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszafizeti a Fogyasztó részére.

bottom of page